Opa (mein Papa) (78j) liest den Text, lacht aus vollem